METODOLOGIA DE PARTICIPARE ȘI SELECȚIE LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

METODOLOGIA DE PARTICIPARE ȘI SELECȚIE  LA CONCURSUL DE  PLANURI   DE AFACERI

METODOLOGIA DE PARTICIPARE ȘI SELECȚIE  LA CONCURSUL DE  PLANURI   DE AFACERI în cadrul proiectului „Tineri pentru viitor”, ID POCU 154902

I.  Scopul documentului La Concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului POCU 154902 „Tineri pentru viitor” vor putea participa absolvenţii cursului de formare în competențe antreprenoriale derulat în  subactivitatea 4.1 Implementarea unui program de formare în vederea dezvoltarii compețentelor antreprenoriale ale tinerilor NEETs  din regiunea de dezvoltare Centru, respectiv judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. 

Selectarea planurilor de afaceri care vor fi finantate in cadrul proiectului se va derula în cadrul subactivității 4.2 Organizarea si desfasurarea competitiei planurilor de afaceri, Metodologia de participare si selectie la concursul de planuri de afaceri având rolul de a asigura un cadru transparent și corect de organizare și desfășurare a acestuia. Aspectele vizate de prezentul document sunt: modul de organizare a înscrierii, prezentarea condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de selecție și etapele de evaluare a planurilor de afaceri, astfel încât întregul proces să se deruleze într-o manieră corectă, etică și echidistantă, cu respectarea principiilor de transparență, egalitate de șanse, corectitudine și nediscriminare. 

Totodată, metodologia asigură beneficiarilor ajutorului de minimis cadrul de cunoaștere a drepturilor și obligațiilor care le revin acestora o perioada de 18 luni, din care 6 luni vor reprezenta perioada de sustenabilitate.

Subvențiile acordate în cadrul acestui proiect se aplică pentru întreprinderi, așa cum sunt acestea definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Metodologia va fi postată pe site-ul beneficiarului – ASOCIATIA “UN PAS ÎNAINTE ALEXANDRA” și pe cel al partenerului ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE EUROSTUDY, astfel încât să fie accesibilă tuturor celor interesaţi.

 

http://www.unpasinaintealexandra.ro

https://www.cursurieu.ro

Prezenta metodologie și Anexele aferente pot fi modificate prin corrigendum în cazul apariției unor modificări legislative sau în cazul apariției unor elemente de noutate ce pot aduce valoare adăugată proiectului. 

II. Documente aplicabile

Aceasta metodologie de participare si selectie la concursul de planuri de afaceri este realizată cu respectarea cadrului legal în vigoare aplicabil, precum și cu respectarea prevederilor următoarelor documente:

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

Ghidul Solicitantului Condiții Generale – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectivul Specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate;

Manualul Beneficiarului - POCU 2014-2020, Axele prioritare 1-6; Versiunea iunie 2022;

Cererea de finanțare a proiectului;

Contractul de finanțare POCU/991/1/3/154902

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art.107 și 108 dinTratatul Uniunii Europene privind funcționarea ajutoarelor de minimis;

Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

III. Prezentarea proiectului

Data începerii proiectului: 18 iulie 2022

Data finalizării proiectului: 31 decembrie 2023

Obiectivul general al proiectului

Creșterea oportunităților profesionale unui număr de 375 tineri NEETs din Regiunea Centru prin asigurarea unui pachet integrat de masuri de servicii de mediere, formare profesionala, precum si dezvoltare spiritului antreprenorial cu scopul de a contribui la creșterea calității vieții în regiunea vizata.

Obiectivele specifice

OS1. Creșterea conștientizării si crearea unei atitudini pozitive fata de formare si munca, prin activități specifice de promovare și de informare cu privire la importanta de a fi un cetățean activ și responsabil. În cadrul acestor acțiuni se vor promova și beneficiile participării femeilor la programele de sprijin pentru încadrarea pe piața muncii, calificarea și înființarea de întreprinderi, respectiv pentru inițierea unei afaceri și a ocupării pe cont propriu. 

OS2. Dezvoltarea personala si a încrederii în sine a grupului țintă (așa cum este definit în prezentul apel) fața de angajare prin asigurarea unui pachet complex de servicii de mediere a muncii prin corelarea nevoilor locale a pieței muncii si a angajatorilor cu abilitățile și competențelor grupului țintă al proiectului. 

OS3. Crearea de oportunități de dezvoltare a competentelor, cunoștințelor și abilităților grupului țintă al proiectului (așa cum este definit în prezentul apel) prin participarea la cursuri de calificare și perfecționare/ specializare pentru profesiile cerute în prezent pe piata muncii. Astfel, un numar de 300 persoane vor participa si vor fi sprijinite in cresterea competentelor profesionale prin transferul de cunoștințe asigurat. 

OS4. Creșterea capacității individuale de ocupare pe cont propriu a tinerilor NEETs prin consiliere, formare profesionala asistenta și sprijin pentru inițierea afacerilor. Se va urmări facilitarea ocupării pe cont propriu a cel puțin 12 persoane din grupul țintă din Regiunea Centru. 50 de persoane aparținând grupului țintă vor urma cursurile de formare/ dezvoltare a competențelor în antreprenoriat, bazate pe inovare, iar participanții la curs vor învăța ce este și cum se elaborează un plan de afaceri (teorie și practică), iar la finalul cursului se vor acorda 45 de certificate ce vor atesta competentele dobândite. 

OS5. Dezvoltarea de oportunități crescute de înființarea de noi afaceri (finanțarea a 12 afaceri) ce vor genera pe termen scurt și lung noi locuri de muncă adresate membrilor comunității, fapt ce va contribui la dezvoltarea și creșterea competitivității Regiunii Centru, precum și la dezvoltarea sociala și inteligenta a unui mediu economic durabil. Toate persoanele aparținând grupului țintă vor avea oportunitatea de a participa în cadrul unui proces de selecție transparent, echidistant si obiectiv al planurilor de afaceri, cu respectarea procedurilor schemei de minimis, în urma căruia vor fi selectate 12 planuri de afaceri. Persoanele selectate in vederea finanțării ideilor lor de afaceri prin schema de minimis vor beneficia de consiliere/ consultanță/ mentorat in cadrul parteneriatului proiectului si vor putea folosi cunoștințele solide acumulate pentru implementarea planurilor de afaceri. 

OS6. Creșterea ratei de ocupare în rândul tinerilor NEETs din Regiunea Centru prin ocuparea unui număr de 165 persoane.

Structura grupului țintă al proiectului: Proiectul vizează ca, din totalul de persoane sprijinite din Regiunea Centru, min.30% sunt incadrați în categoriile C si D după profilare si aparțin următoarelor grupe:

  1. Persoane cu vârsta între 16 si 29 de ani care nu urmează nici o forma de educație sau formare si care nu sunt ocupate pe piața muncii, care sunt înregistrate si profilate de către SPO.
  2. Persoane cu vârsta între 16 si 29 de ani care nu urmează nici o forma de educație sau formare și care nu sunt ocupate pe piața muncii ce nu sunt înregistrate și profilate de către SPO. Aceste persoane vor fi direcționate către SPO în vederea înregistrării și profilării în conformitate cu normele legale în vigoare.

Prin măsurile concrete de sprijin oferite de prezentul proiect se urmărește concretizarea următoarelor beneficii pentru grupul țintă NEETs:

1. Formarea profesionala pentru crearea unor premise reale de adaptare la evolutia pieței muncii, putând aspira la un loc de munca mai bun si mai bine plătit. Proiectul contribuie la informare GT cu privire la oportunitățile de formare profesionala, informație ce este deficitara acestora și mai ales personelor din mediul rural și a celor cu nivel redus de educație. De asemenea, prin proiect se ofera posibilitatea ca GT sa fie direct implicat chiar și în redefinirea tehnicilor și metodelor de realizare a activității întreprinderilor unde se vor angaja acumulând cunoștințe noi și adaptate progresului social și tehnologic. 

2. Stimularea antreprenoriatului ca parte a sistemului de ocupare aduce o serie de beneficii evidente GT prin oferirea acestora de oportunități clare cu privire la o viață independenta pentru sine și familia sa dar si ca vector de sprijin a celor mai vulnerabili din comunitatea in care antreprenorul activează oferindu-le acestora un loc de munca adecvat situației sociale a lor. O afacere proprie asigura marja de iesire din marginalizare inclusiv pentru sine ca antreprenor, dar si oferirea de oportunitati de realizare a unui venit in functie de munca prestata si implicarea sa in dezvoltarea propriei afaceri. O astfel de afacere este o sursa de venit si de favorizare a cresterii numarului de locuri de munca pentru membri gospodariei, dar si pentru comunitate, este puntea spre cunoasterea de noi antreprenori de succes si, deci, spre dezvoltare. 

3. Angajarea, ca urmare a implementării activitatii de medierea a muncii si formare profesionala/ calificare. Se asigura in acest sens un proces clar de integrare profesională a unor persoane aflate intr-o situatie de vulnerabilitate la momentul includerii in proiect. Beneficiul adus este acela de a asigura o incredere mai buna in sine, de a invata cum sa cauti un loc de munca si de a fi mai sigur pe sine atunci cand vorbeste cu potentiali angajatori si in cele din urma calificarea si angajarea. Calificarea si programul de formare TIC organizate prin proiect confera premisele gasirii mai usor a unui loca de munca mai bun si mai bine platit, deci un venit sigur si adecvat pentru sine si familia din care face parte. Angajarea este beneficiul final al acestor activitati, deci gasirea drumului spre o viata activa si deplin sociala si aducerea de beneficii materiale si financiare atat comunitatii prin contributiile pe care acesta le va plati cat si pentru familia sa prin resursele financiare suplimentare si avantajele conferite de statutul de angajat (asigurari, deschiderea spre societate, socializare, responsabilizare, etc.)

Ca urmare a derulării programului de formare in vederea dezvoltarii competentelor antreprenoriale ale tinerilor NEETs (SA 4.1) se urmărește îndeplinirea următorilor parametri:

Identificarea potențialilor beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri. Sunt selectate 12 planuri de afaceri pentru finantare;

Înființarea afacerii pentru 12 antreprenori – realizarea documentației care atestă existența firmei: 12 persoane vor înființa o afacere, creând minim 12 locuri de muncă;

Acordarea ajutorului de minimis pentru 12 afaceri în valoare de maxim 25.000 euro/ afacere.

IV. Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii ajutorului de minimis acordat în cadrul proiectului

Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului acordat pentru deschiderea si functionarea unei afaceri prin proiectele finanțate în cadrul apelului privind Obiectivul specific OS 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile; OS 1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Afacerile care vor face obiectul planurilor selectate spre subvenționare vor fi înființate ca întreprinderi de tip SRL, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii și în acord cu Legea societatilor nr 31/1990. 

Conform acestor prevederi legale, întreprinderea este ”orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice”.

Conditii de înființare și funcționare a întreprinderilor înființate ca urmare a selecției în cadrul concursului de idei de afaceri:

a) sunt legal constituite și își desfășoară activitatea în judetele din regiunea Centru;

b) reprezentantul legal va avea capital majoritar; nu poate avea calitatea de asociat/ administrator/ reprezentant legal/ angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program si nu poate fi asociat majoritar la o alta intreprindere

c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

e) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

f) reprezentantul legal este direct responsabil de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

g) reprezentantul legal nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

h) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului și în prezenta metodologie, respectiv:

- angajarea a cel puțin 1 persoană cu norma minima de 4 ore/zi pe perioadă nedeterminată în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis, la maxim 6 luni de la semnarea contractului de subvenție;

- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;

- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;

- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

Codurile CAEN eligibile pentru înscrierea planului de afaceri în Concurs și obținerea ajutorului de minimis sunt enumerate în Anexa A la prezenta Metodologie.

Prezenta schemă de minimis NU se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescărești şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Legea nr.17/21.01.2000;

b)  ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole;

Atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

Atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea deexport;

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate;

f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Rezultate urmărite în subactivitatea 4.2 Organizarea si desfasurarea competitiei planurilor de afaceri:

- în cadrul concursului de planuri de afaceri vor fi selectate 17 de idei de afaceri (12 câștigătoare + 5 de rezervă), ce vor fi înființate în Reginea Centru.

- afacerile ce vor fi selectate în urma concursului vor beneficia de valoarea maximă a subvenției de 123.737,50 lei (echivalentul a 25.000 EUR la cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2021, respectiv 1 EURO = 4,9495 RON), reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Solicitantii pot veni si cu contributie proprie in lei sau in natura. 

Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu poate face parte din firmele înființate prin proiect.

V. Organizarea si desfasurarea concursului 

Concursul de planuri de afaceri (evaluarea ideilor de afaceri și eventualele contestații) se va realiza numai în condițiile unui cadru competitiv real. În acest sens, se va alcătui un juriu din 3 evaluatori independenți, reprezentanti ai mediului de afaceri si patronatelor, responsabili cu evaluarea și selectarea planurilor de afaceri care vor fi sprijinite în etapele viitoare ale proiectului; aceștia vor fi asistați și sprijiniți de câte un reprezentant al fiecărei entități din proiect și de către managerul de proiect, pentru a se asigura un nivel ridicat de competenta, dar si o complementaritate ca profil. 

Membrii comisiei de selectiei  sunt persoane care trebuie să dea dovadă de integritate, obiectivitate, independență; în acest sens, vor semna declaratii de confidentialitate si impartialitate, prin care se obligă să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea deplină a datelor și informațiilor pe care le dețin sau la care au acces pe perioada desfășurării activității și să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal ori să le facă cunoscute unui terț pe toată perioada de desfășurare a proiectului.

Membrii comisiei de selectiei nu trebuie sa fie intr-o situatie de conflict de interese sau incompatibilitate, cum ar fi: dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă, el, sau vreo rudă apropiată, în soluționarea unei cauze, într-un anumit mod, care l-ar determina, să fie subiectiv;

Implicare financiară indirectă;

Constata ca este ruda de gradul I - IV cu un participant la concurs,

Situația în care există elemente care conduc și chiar atestă starea de conflict de interese sau incompatibilitate cum ar fi existența unui interes personal;

Persoana care se află într-o situație de incompatibilitate va solicita înlocuirea sa în termen de 1 zi de la constatarea acestui fapt. În acest caz, se va proceda la înlocuirea persoanei în cauză, fără a aduce atingere demnității persoanei și  drepturilor profesionale și contractuale ale celui care face obiectul conflictului de interese, respectiv incompatibilității sesizate.

Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri va fi constituită din 2 din cei trei evaluatori desemnați prin tragere la sorți (A și B).

Comisia de soluționarea contestațiilor

În eventualitatea depunerii de contestații la evaluarea tehnico-financiară, soluționarea acestora se face prin implicarea în reevaluarea proiectelor a celui de-al treilea membru al comisiei. Acesta va verifica contestatiile depuse, va reface procesul de evaluare si, împreună cu ceilalti evaluatori, va stabili lista definitiva a castigatorilor, listă ce va fi publicată/ afișată la site-ul proiectului, partenerilor și la sediile acestora.

Comisia de evaluare a interviurilor

Componența acestei comisii se va constitui din membrii comisiilor de evaluare a planurilor de afaceri și a contestațiilor, cu participarea unui reprezentant al echipei de proiect (manager/ coordonator) în calitate de observator. Obligația îndeplinirii criteriilor de imparțialitate, confidențialitate și compatibilitate se aplică evaluatorilor și în această etapă de evaluare a concurenților, conform declarațiilor semnate anterior.

Etapele concursului de planuri de afaceri 

1. Etapa de înscriere prin depunerea dosarelor

Fiecare persoană din grupul țintă care dorește sa participe la concursul de planuri de afaceri trebuie să întocmească și să depună un dosar de concurs care va integra următoarele formulare -Anexe la prezenta Metodologie, precum și alte documente, după cum urmează:       

Cerere de înscriere la concursul de planuri de afaceri

Anexa 1  - Acord de prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 2 - Declarație de eligibilitate și evitare a dublei finanțări

Anexa 3 - Declarație de evitare a conflictului de interese

Anexa 4 - Planul de afaceri elaborat de către participantul la concurs pe baza structurii puse la dispoziție de către administratorul schemei de minimis

Anexa 5 - Bugetul planului de afaceri + proiecții financiare 

Anexa 6 - Acesta va fi întocmit de către participantul la concurs pe baza informațiilor din planul de afaceri și ținând cont de formatul orientativ pus la dispoziție prin prezenta metodologie, precum și a listei de cheltuieli eligibile pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderii

Anexa B la prezenta Metodologie.

Act de identitate - copie conformă cu originalul și semnătura; - din care sa reiasa ca are domiciliul/ reședința in regiunea Centru.

Certificatul de naștere - copie conformă cu originalul și semnătura;

Certificatul de căsătorie (după caz) - copie conformă cu originalul și semnătura;

Certificat de absolvire/ adeverință emisă de către furnizorul cursurilor de antreprenoriat în cadrul proiectului; 

Documentele din dosar se numeroteaza si semneaza pe fiecare pagina.

Depunerea dosarului pentru concursul planuri de afaceri

Candidații la concurs vor înainta dosarele în format fizic (personal/ data poștei/ livrare curierat) în intervalul  08-14 Decembrie 2022 la sediul liderului de parteneriat ASOCIATIA “UN PAS ÎNAINTE ALEXANDRA”. Dosarele primite după data de 14.12.2022 nu vor fi luate în calcul la verificare în vederea participării la concursul de idei de afaceri. Fiecare dosar depus de către candidații la concursul de planuri de afaceri va primi un număr de înregistrare în Registru dosarelor de concurs.

Identificarea candidatului se va face în baza prezentării actului de identitate.

2. Etapa de verificare administrativă/ a eligibilității 

În această etapă, comisia de evaluare și selecție (3 evaluatori independenti) verifică din punct de vedere administrativ dosarele înscrise la concurs, respectiv existența și corectitudinea completării anexelor și a documentelor suport obligatorii, conform Grilei de verificare a eligibilității administrative – Anexa C la Metodologia de participare și selecție la concurs de planuri de afaceri. 

Verificarea conformitații administrative presupune completarea grilei de verificare check list care va cuprinde intregul set de conditii administrative mentionate in metodologie: setul complet de documente, completarea corectă și completă a acestora. Grila cuprinde conditii de tip DA sau NU. Dosarul de concurs care nu obtine DA la fiecare variabilă din grila va fi eliminat si nu va putea trece in etapa de verificare tehnico-financiară.

Verificarea administrativa a dosarelor se va face în ordinea depunerii, în termen de maxim 1 zi de la data înregistrării. În cazul în care se constată lipsa unui document, candidatul are posibilitatea să îl furnizeze pentru completarea dosarului, cu încadrarea obligatorie în termenul fixat în calendarul concursului (8-14 decembrie 2022).

Deciziile de admitere/respingere a dosarelor de concurs vor fi publicate la sediul și pe site-ul liiderului de parteneriat

 

http://www.unpasinaintealexandra.ro

3. Etapa de evaluare tehnico-financiară

Doar candidații declarați admiși în urma verificării administrative vor putea intra în următoarea etapă de evaluare, respectiv etapa de evaluarea tehnico-financiară a dosarelor de concurs.

Evaluarea tehnico-financiară va fi realizată de către 2 din cele trei persoane din comisia de selecție (A și B), desemnate prin tragere la sorți; a 3-a persoană va îndeplini rolul de președinte al juriului. 

Respectarea parametrilor obligatorii ai planului de afaceri se verifică în baza unei grile de evaluare - Anexa D la Metodologia de concurs planuri de afaceri – evaluare și selecție. Grila va cuprinde un set de itemi punctați cu maxim de 100 de puncte pentru criterii clar definite, cuantificabile, astfel inciat sa poata fi asigurata respectarea principiilor de transparenta, nediscriminare, si egalitate de sanse si tratament pentru competitori. Astfel, în cadrul procesului de evaluare, Comisia va analiza următoarele:

Completarea corectă și explicită a tuturor câmpurilor din planul de afaceri,

Veridicitatea și coerența informațiilor înscrise în planul de afaceri;

Legătura dintre activele ce vor fi achiziționate și fluxul activităților/subactivităților pentru care se solicită finanțare;

Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului

Respectarea, din punct de vedere calitativ, a structurii planului de afaceri, respectiv:

- descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate,indicatori, analiza SWOT a afacerii, schema organizatorică și politica de resurse umane, bugetul estimativ, etc);

- descrierea produselor/serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afaceri (cu încadrare în lista de coduri CAEN eligibile în cadrul proiectului – Anexa A);

- analiza pieței de desfacere și a concurenței;

- strategia de marketing;

- modalitatea de implementare a temelor orizontale în afacere;

- structurarea bugetului și proiecții financiare;

IMPORTANT: nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planul de management si marketing si bugetul detaliat; planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informații verificabile in zona geografica de implementare a proiectului.

Punctajul maxim confrom grilei de evaluare va fi de 100 de puncte, iar punctajul minim necesar calificării în etapa următoare va fi de 50 de puncte. Fiecare plan de afaceri va fi evaluat de catre cei doi experți desemnați, punctajul final constând în media aritmetica a punctajelor acordate de cei 2 evaluatori. Daca diferentele de punctaj intre cei 2 evaluatori sunt mai mari de 10 puncte atunci intervine concilierea intre acestia prin implicarea celui de-al 3-lea evaluator (președintele juriului). Participanții ale căror planuri de afaceri au obținut mai puțin de 50 puncte în urma verificării tehnico-financiare vor fi declarați respinși.

In urma procesului de evaluare tehnico-financiară va fi întocmit un clasament cu punctajele planurilor de afaceri in ordine descrescatoare. Lista va fi publicată, ca și în faza evaluării administrative, la sediul și pe site-ul liderului de parteneriat

 

http://www.unpasinaintealexandra.ro

4.  Etapa de contestații 

Candidații nemulțumiți de rezultatele evaluării tehnico-financiare pot depune contestații la decizia comisiei în termen de 1 zi lucratoare de la publicarea listei cu punctaje, personal la sediul LIderului/ pe e-mail, completând Anexa 7 - Contestație – concurs de planuri de afaceri. Contestațiile depuse primesc număr de înregistrare și sunt soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor în ordinea depunerii acestora, în termen de 1 zi.

Re-evaluările realizate în urma contestațiilor depuse se vor face conform procedurii aplicate la evaluarea inițială.

Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă. 

După soluționarea contestațiilor, va fi publicată pe site-ul proiectului și la sediile Liderului și partenerilor lista finală a punctajelor obținute în urma evaluării tehnico-financiare, în ordinea depunerii lor. 

5. Etapa interviului

Participantii care au întrunit minim 50 de puncte la evaluarea planului de afaceri vor intra in etapa de interviu cu membrii juriului. Interviurile vor avea rolul de a evalua modul in care potentialul beneficiar de subvenție are abilitatea de a-si prezenta ideea de afaceri, competenta de a implementa planul de afaceri si capacitatea de a face fata riscurilor pe care le va presupune afacerea in sine. 

Juriul va acorda câte un punctaj fiecarei persoane, prin care se va urmări în detaliu abordarea proiectului de afaceri, coerența și maturitatea ideii, aptitudinile antreprenoriale, capacitatea de implementare, cunoașterea pieței pe care va activa candidatul, precum și minime cunoștințe privind temele orizontale POCU (sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inovarea socială, nondiscriminarea și dezvoltarea durabilă). Evaluarea se va face conform Anexei 8.1 - Grilă evaluare interviu și se va nota în fișa de evaluare (Anexa 8.2). Punctajul final va fi cel rezultat din media aritmetică a celor trei punctaje acordate de cei trei membri ai comisiei.

Punctajul pentru proba de interviu-panel va avea un maxim de 100 de puncte, cu includerea unor criterii calitative clare, usor masurabile și vor fi publicate după aceeași procedură ca în etapele anterioare. În această etapă de evaluare nu se acceptă contestații. Lista finală de ierarhizare va fi publicată pe site-ul liderului de parteneriat.

6. Etapa de desemnare a câștigătorilor finali 

Punctajele finale obținute de către candidații în concursul de idei de afaceri vor rezulta ca medie aritmetică a notelor din cele 2 probe: evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri (și soluționării contestațiilor, daca este cazul) și nota finală de la interviul-panel. Rezultatele astfel obținute vor fi publicate in ordine descrescătoare. Candidații care au obținut sub pragul de 50 de puncte vor fi declarați respinși din concurs. Primele 12 de planuri de afaceri cu cele mai mari punctaje sunt declarate câștigătoare și sunt selectate pentru finanțare, iar următoarele 5 planuri de afaceri au statut de rezervă.

Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului va fi organizata de catre Lider, prin asigurarea resurselor umane specializate, organizarea suportului pentru comisia de evaluatori, precum si coordonarea intregului proces, de la depunere si până la intocmirea procesului verbal de selectare a planurilor de afaceri. Accesarea listei de rezerve a planurilor de afaceri se va face, daca, din diverse motive, cei selectati nu vor putea incheia contracte de finantare (renuntarea aplicantului, imposibilitatea infiintarii firmei in termenul convenit etc).

VI. Calendarul concursului

08 – 14 Decembrie 2022 CONCURS - înscriere prin depunerea dosarelor de inscriere;

14 Decembrie 2022 Publicarea listei cu proiectele admise / respinse in urma verificarii administrative;

15 Decembrie 2022 Publicarea listei cu proiectele admise / respinse in urma verificarii tehnice;

16 Decembrie 2022 Sesiunea de depunere contestatii;

17 Decembrie 2022 Solutionarea contestatiilor;

18 Decembrie 2022 - Interviu

18 Decembrie 2022

Publicare lista finala – 12 planuri de afaceri admise + 5 planuri de afaceri cu statut de rezerva;

19 – 31 Decembrie 2022 Infiintare SRL-uri si Transmiterea documentelor pentru semnarea contractelor de subventie / Semnarea contractelor de subventie VII. Anexe 

Anexa 1 – Cererea de înscriere la concurs

Anexa 2 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 3 – Declaraţie de eligibilitate și de evitare a dublei finanțări

Anexa 4 – Declarație de evitare a conflictului de interese

Anexa 5 - Model plan de afaceri

Anexa 6 – Buget plan de afaceri + proiectii financiare – orientativ          

Anexa 7 - Contestație evaluare concurs planuri de afaceri

Anexa 8 - Ghid interviu; 8.1 Grilă evaluare interviu; 8.2 Fișă evaluare interviu          

Anexa A - Lista codurilor CAEN – domenii de activitate eligibile in cadrul proiectului

Anexa B – Lista orientativă a cheltuielilor eligibile

Anexa C – Grila de verificare eligibilitate administrativă

Anexa D – Grila de verificare eligibilitate tehnico-financiară

Înapoi