SUCCESUL ŞI INSUCCESUL ŞCOLAR ŞI SOCIAL

Compus de: Prof. înv. preşc. Potorac Crina LarisaScoala: Gradinița cu P.N.Băcăoani Publicat: 18/12/2022Resursele Profesorului
SUCCESUL ŞI INSUCCESUL ŞCOLAR ŞI SOCIAL

Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile sociale. Instituţiile, organizaţiile sociale, comunităţile umane, dar şi fiecare om, în numeroase contexte de viaţă, individuale şi colective, evocă puterea sau slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi care duc la satisfacţii sau insatisfacţii, la succes sau insucces. În ultimii ani, şcoala noastră se confruntă cu o problemă gravă – absenteismul – ce duce la abandonul şcolar, implicit la eşecul şcolar. Elevii, din ciclul gimnazial, care acumulează un număr mare de absenţe nemotivate locuiesc la distanţe mari faţă de şcoală, sunt reţinuţi de familii la treburile gospodăreşti sau provin din familii cu mulţi copii şi cu posibilităţi materiale reduse, unele dezorganizate . Numărul mare de absenţe duce la imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare, a promovării care atrag după ele repetenţia şi abandonul şcolar. 

Scopul: Succesul şcolar se raportează la totalitatea rezultatelor elevilor, atât în ceea ce priveşte planul instruirii (nivelul de pregătire ştiinţifică, acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a acestora), cât şi planul dezvoltării personale (dezvoltarea capacităţilor intelectuale, formarea unor trăsături de personalitate, a interesului şi motivaţiei faţă de învăţătură, a capacităţii de a se instrui, de a deveni). În concordanţă cu această semnificaţie, se profilează două criterii de evaluare a succesului şcolar: unul de evaluare internă care priveşte măsura în care sunt îndeplinite obiectivele activităţii didactice; altul de evaluare externă care presupune aprecierea pregătirii elevilor prin competenţele şi factori care ţin de ambianţa şcolară sunt: rigiditatea ritmurilor de învăţare, diferenţele semnificative existente între profesori şi chiar şcoli, factori care privesc natura şi nivelul exigenţelor cognitive manifestate faţă de elevi, tipul acţiunilor educative, mărimea clasei de elevi, eterogenitatea clasei, stilul didactic deficitar, deficienţe privind resursele şcolare şi managementul general al învăţământului. Factorii care ţin de climatul familial se referă la situaţiile în care elevii nu beneficiază de sprijinul familiei, necesar atât la nivel intelectual şi material, cât şi afectiv, factori generaţi de ambianţa educaţională şi socială generală, tensionată sau optimistă, pozitivă.  În evaluarea corectă a eşecului şcolar trebuie luate în considerare persistenţa şi amploarea cu care el se manifestă: eşecul poate avea un caracter episodic limitat la o situaţie conflictuală, sau din contră, poate îmbrăca forma unui fenomen de durată atunci când se fundamentează pe un handicap social sever. 

Când eşecul şcolar vizează toate aspectele vieţii şcolare, toate materiile de învăţământ, el dobândeşte un caracter generalizat şi se poate manifesta prin grave lacune în cunoştinţe, absenteism nemotivat, aversiune faţă de învăţătură, dispreţ faţă de autoritatea şcolară în general, realizarea unor bufonerii sau glume de prost gust, etc. O evaluare corectă a factorilor care determină insuccesul şcolar va determina şi alegerea unor modalităţi de prevenire a insuccesului şcolar eficiente, printre care: cunoaşterea copilului şi adaptarea instruirii şcolare la nivelul acestuia; proiectarea modernă a activităţii didactice; utilizarea unor strategii didactice activ-participative; tratarea diferenţiată a elevilor prin adecvarea nivelului instruirii la posibilităţile acestora; temeinica pregătire profesională a cadrelor didactice; sporirea rolului învăţământului preşcolar considerat ca bază pentru dobândirea principalelor norme şi reguli de comportare; stabilirea unor relaţii strânse de parteneriat între şcoală şi familie; proiectarea unor acţiuni de orientare şcolară şi profesională adecvate care să se desfăşoare pe tot parcursul şcolarităţii, dar mai ales la sfârşituri de cicluri şcolare şi la trecerea în viaţa activă. Activitatea de înlăturare a eşecului şcolar este mult mai dificilă decât cea de prevenire, presupunând în special elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată a elevilor aflaţi în situaţia de eşec şcolar.  Devianţa comportamentală este concepută ca rezultat al mecanismelor psihosociale sau ca expresie a unei divergenţe normative de către unul sau mai mulţi membri ai unui grup de apartenenţă, manifestată fie prin incapacitate personală sau socială de a realiza o activitate, fie prin răzvrătire şi refuz de participare sau de implicare într-o situaţie. Ea apare ca urmare a inadaptării individului la un sistem de cerinţe impuse de instituţii, comunităţi sau chiar de societate. O formă accentuată a devianţei o reprezintă delincvenţa. Ea presupune un grad mai mare de vinovăţie şi este prevăzută şi sancţionată de legea penală. Devianţa şcolară poate fi considerată un aspect al devianţei sociale şi intervine atunci când între obiectivele instructiv-educative fixate iniţial şi răspunsul comportamental al elevului sunt neconcordanţe. Adaptarea şcolară vizează două aspecte: adaptarea pedagogică sau instrucţională, respectiv comportamentul de răspuns al elevului la exigenţele impuse de activitatea didactică şi receptivitatea acestuia în însuşirea informaţiilor transmise; adaptarea relaţională (capacitatea elevului de a stabili relaţii cu profesorii şi cu ceilalţi elevi, la interiorizarea normelor şi valorilor sociale acceptate. Inadaptarea comportamentală a unor elevi poate fi remarcată prin tulburările de relaţionare ale acestora cu părinţii, profesorii, colegii, prietenii, ea cuprinzând modificări comportamentale diverse: minciuna, inconsecvenţa comportamentală, violenţa verbală, fumatul ostentativ, copiatul, bruscarea celorlalţi colegi, refuzul de a saluta, diferite atitudini nonconformiste, cât şi abateri mai grave de la normele morale, ce intră în domeniul legislaţiei penale: furtul repetat, tâlhăria, vagabondajul, spargerea unor locuinţe, prostituţia, consumul de alcool sau de droguri, etc. Cauzele individuale pot fi atât de natură ereditară în sensul manifestării unor predispoziţii generate de condiţii interne cât şi formate sub influenţa unor factori de mediu negativi ce imprimă personalităţii tânărului o orientare antisocială. Condiţiile favorizante au în vedere împrejurările şi situaţiile externe care contribuie şi facilitează comiterea delictului. Mediul şcolar poate prezenta uneori influenţe psihopedagogice negative, ce conduc către dezadaptare şcolară şi chiar către devianţa comportamentală a elevilor: subaprecierea şi supraaprecierea capacităţilor reale ale elevilor; dezacordul asupra motivaţiilor conduitei elevului; conflicte individuale în cadrul clasei de elevi. În sensul prevenirii, cunoaşterii şi eliminării cauzelor şi condiţiilor care generează devianţa comportamentală la nivel microsocial (familie, şcoală, grup de prieteni) sunt importante: o bună pregătire de specialitate şi psihopedagogică a cadrelor didactice; accesul la centre şi cabinete de consultanţă psihopedagogică; trebuie accentuate elementele pozitive din comportamentul elevilor, tocmai pentru a le elimina pe cele negative prin intermediul celor pozitive; trebuie luat în considerare şi nivelul de vârstă al elevului, faptul că fiecare etapă de dezvoltare cronologică are resurse, motivaţii şi mecanisme diferite de adaptare; alegerea unor sarcini, a unor activităţi sau chiar a unor profesii în acord cu interesul şi aptitudinile reale ale copilului. 

BIBLIOGRAFIE

•E., Macavei, ,,Pedagogie”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997 

• D., Popovici, ,,Pedagogie generală”, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998

Înapoi